Polityka prywatności

|

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY EDUNOW, z siedzibą w Gdyni, ul. Płk. Stanisława
Dąbka 247/1, NIP 9581740185 (zwana dalej: „Firmą”).
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia
celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
3. Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego wykonania umowy.
4. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
a. nazwisko i imiona,
b. adres e-mail,
c. telefon,
d. adres zamieszkania i kod pocztowy,
e. wiek,
f. aktywność względem poszczególnych projektów,
g. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
h. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
i. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów
prawnych, zaleceń lub wytycznych.
W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców.
Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół
przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
5. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,
podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
6. Cele przetwarzania danych:
a. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
b. należyte wykonywanie umów zawartych z FUNDACJA KLUB SPORTOWY EDUNOW,
c. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
d. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów,
e. organizacja zajęć,
f. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
g. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań,
h. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami,
i. wysyłka newslettera
7. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii
osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na
podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz.

Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się
https://bit.ly/lista_podmiotow
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach internetowych podanych w powyższym
linku.
Powyższe podmioty gwarantują przestrzeganie Rozporządzenia lub przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia
standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy
przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie
w formie aktualizacji ich regulaminów.
Administrator nie będzie sprzedawać ani przekazywać danych osobowych Klientów innym podmiotom innym niż
podanym w linku.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom
państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek
potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

8. Użytkownik korzysta z następujących praw:
a. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które
zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli
sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane
w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach
marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator
zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
e. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych
osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych
i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
f. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do
sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
g. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci
pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego
wskazanego przez niego Administratora.
h. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres edunow.fundacja@gmail.com określając
czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni
zrealizuje żądanie.
9. Przechowywanie danych
a. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa
(z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
b. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
c. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista
uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami
zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i
wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Jak się zapisać na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej

Jak zapisać dzieci na zajęcia?

Lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia i zobacz, czy spodobają się Twoim dzieciom. Zajęcia pokazowe są bezpłatne.

Bezpłatny zapis